درباره همه چیز http://miandoabstudents.mihanblog.com 2020-07-07T09:56:09+01:00 text/html 2013-09-13T05:35:27+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی بدون شرح http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/168 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/useralbums/sponge-bob-262005412/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-09-13T05:29:56+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی پیانو آنلاین http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/166 یه سر به ادامه مطلب بزنید خوبه<br><br> text/html 2013-08-25T05:50:27+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی ....... http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/160 <div align="center"><img src="http://www.taknaz.ir/upload/73/0.694173001355314798_taknaz_ir.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-25T05:45:10+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی كارگران مشغول كارن!!!!!!! http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/159 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/useralbums/MITRAAA-658496793/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-25T05:41:04+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی ...... http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/158 <div align="center"><img src="http://www.lordfa.com/wp-content/uploads/2012/12/Tishert-khandehdar.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-23T06:16:05+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی آره یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟ http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/157 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/useralbums/rozezard-977577298/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-23T06:15:12+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی قیافه دخترا موقع عیدی گرفتن http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/156 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/useralbums/rozezard-632173438/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-23T06:14:12+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی وای فیلمووووووووووو بزرگ بشه چی میشه...! http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/155 <div align="center"><img src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/7/29/117849_646.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-23T06:13:25+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی قیافه ی دخترا وقتی واسه خواهرشون خواستگار میاد http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/154 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/useralbums/rozezard-30336442/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-23T06:12:20+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی قیافیه پسرا وقتی بهشون میگن ایشالا عروسیت! کله قند تو دلتون آب میشه! http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/153 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/useralbums/rozezard-516508382/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="316" hspace="0" vspace="0" width="383"></div> text/html 2013-08-23T06:11:25+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی ابراز محبت http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/152 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/useralbums/rozezard-452851496/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-23T06:10:11+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی بیچاره پسرها http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/151 <div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">بیچاره پسرها اگه تیپ بزنن برن بیرون میگن با کی قرار داری؟&nbsp;</font></b></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">اگه لباسهای معمولی بپوشن میگن اصلا سلیقه نداری</font></b></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">اگه زیاد بگن دوستت دارم &nbsp;میگن باز چه نقشه ای تو سرته</font></b></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">اگه نگن دوست دارم میگن پای کس دیگه ای وسطه</font></b></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">اگه زیاد بهتون زنگ بزنن میگن اعتماد نداری</font></b></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">اگه یه مدت زنگ نزنن میگن سرت خیلی شلوغه&nbsp;</font></b></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">اگه تو خونه زیاد بخندن میگن لوس شدی&nbsp;</font></b></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">اگه نخندن میگن چه مرگته عاشق شدی</font></b></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">&nbsp;اگه شام بخوان میگن همش به فکر شکمتی&nbsp;</font></b></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font></b></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">اگه شام نخوان میگن چی کوفت کردی</font></b></div> text/html 2013-08-23T06:09:24+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی خوشگله؟؟؟؟؟؟؟؟؟ http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/150 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/useralbums/Danial-sadri-799582780/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-23T06:05:49+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی بووووووووووووس http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/149 <div align="center"><img src="http://www.kakofun.com/wp-content/uploads/2013/07/9iAR4K6f1l.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-23T06:04:34+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی باورتون میشه؟؟؟؟؟؟؟ http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/148 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3"><strong>داستان هدیه دادن باورنکردنی یک پسر عاشق به یک دختر که واقعا آدمو متحول میکنه<font color="#800000">:</font> </strong><strong> </strong></font></div><p style="text-align:center;" align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3"><strong><span>دختر: می‌دونی فردا عمل قلب دارم؟<br>پسر: آره عزیز دلم<br>دختر: منتظرم میمونی؟<br>پسر رویش را به سمت پنجره اطاق دختر بر میگرداند تا دختر اشکی که از گونه اش بر زمین میچکد را نبیند<br>پسر: منتظرت میمونم عشقم<br>دختر: خیلی دوستت دارم<br>پسر: عاشقتم عزیزم<br><span style="color:rgb(0,128,128);">***************************</span><br>بعد از عمل سختی که دختر داشت و بعد از چندین ساعت بیهوشی کم کم داشت هوشیاری خود را به دست می‌آورد، به آرامی‌چشم باز کرد و نام پسر را زمزمه کرد و جویای او شد.<br>پرستار: آرووم باش عزیزم تو باید استراحت کنی.<br>دختر: ولی اون کجاست؟ گفت که منتظرم میمونه<br>به همین راحتی گذاشت و رفت؟<br>پرستار: در حالی که سرنگ&nbsp; آرامش بخش را در سرم دختر خالی میکرد رو به او گفت: میدونی کی قلبش رو به تو هدیه کرده؟<br>دختر: بی درنگ که یاد پسر افتاد و اشک از دیدگانش جاری شد: آخه چرا<a href="http://www.20fun.ir/" title="سایت تفریحی ییست فان" rel="nofollow">؟</a>؟؟؟؟؟ چرا به من کسی چیزی نگفته بود و بی امان گریه میکرد<br>پرستار: شوخی کردم بابا ! رفته دستشویی الان میآد</span></strong></font></p><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3"><strong><span><img src="http://www.iteg.ir/images/smilies/icon_cry.gif" alt="icon_cry.gif"></span></strong></font></div> text/html 2013-08-23T06:03:34+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی !!!!!!!!!!! http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/147 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/userupload/748e729e0435dfb41396cdaf577ada10/%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D8%A8%D8%B3%DB%8C/1122222/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%E2%80%8F)))%E2%80%8F.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="268" hspace="0" vspace="0" width="529"></div> text/html 2013-08-23T06:02:16+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی پیدا كردن پول http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/146 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/useralbums/parasto88-288301994/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-23T06:01:30+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی !!!!!!!!!!!!!! http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/145 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/useralbums/parasto88-815285767/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="362" hspace="0" vspace="0" width="484"></div> text/html 2013-08-23T06:00:28+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی واكنش به نمره!!!!!! http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/144 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/useralbums/parasto88-673316932/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-23T05:59:44+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی بدون شرح http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/143 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/useralbums/pariyaa-609919255/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-23T05:58:31+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی تفاوت را احساس كنیم!!!!!!!!!! http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/142 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/useralbums/shadi73-744269566/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-23T05:56:58+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی قیافه دخترا وقتی گوشیشون دست باباشونه!!!!!!!!!!!! http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/141 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/useralbums/pariyaa-422807846/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-17T11:44:30+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی جستجو در گوگل دخترو پسر http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/140 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/useralbums/MILAD1995-841489031/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-17T11:43:05+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی سرعت اینترنت http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/139 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/useralbums/sadegh00-106929868/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-17T11:42:18+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی ماشین سواری http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/138 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/useralbums/farima-844062892/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-17T11:40:09+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی تست هوش http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/137 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3"><b>یك تست هوش بسیار ساده :<br>بچه های باهوش&nbsp; یالا جواب بدین:<br><br>5=1<br><br>10=2<br><br>15=3<br><br>20=4<br><br>؟=5<br><br><br><br>5مساوی چه عددی میشه؟؟؟<br></b></font></div> text/html 2013-08-17T11:38:48+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی عقل استاد http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/136 <div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">استاد گفت کسی خدا رو دیده؟ همه گفتند :نه<br>کسی صدای خدا را شنیده؟ نه<br>کسی خدا را لمس کرده؟ نه<br>پس خدا وجود ندارد<br>یکی از دانشجویان گفت<br>کسی عقل استاد را دیده؟ همه گفتند :نه<br>کسی صدای عقل استاد را شنیده؟ نه<br>کسی عقل استاد را لمس کرده؟ :نه<br>پس استاد عقل نداره</font></b></div> text/html 2013-08-17T11:33:55+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی آب خوردن http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/135 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/useralbums/salehrahimi-356979415/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-17T11:28:51+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی جنگجوی كوچك http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/134 <div align="center"><img src="http:///www.itegfiles.ir/useralbums/salehrahimi-369797688/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-17T11:26:48+01:00 miandoabstudents.mihanblog.com سینا سكاكی فرق بین مجردو متاهل http://miandoabstudents.mihanblog.com/post/133 <div align="center"><img src="http://www.itegfiles.ir/useralbums/mehdi8931-918060690/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div>